Algemene voorwaarden van Praktijk Lekker in je Vel

Praktijk Lekker in je Vel

Varkensmarkt 9C

8102 EG RAALTE

Tel: 06-40271312

Mail: praktijklekkerinjevel@gmail.com

Website: www.praktijklekkerinjevel.nl

Kvknr: 70691053

 

Samenvatting

Om deze algemene voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te maken heb ik hieronder de belangrijkste punten samengevat.

Om ze ook juridisch zo goed mogelijk te maken vind je op de volgende pagina’s de volledige juridische tekst van de voorwaarden.

1. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een overeenkomst met elkaar afgesloten. De prijzen zoals vermeld in de offerte gelden. Bij een cursus, behandeling of coaching sessie geldt de prijs zoals deze op de website staat vermeld op het moment van inschrijving.

2. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

3. Door je telefonische of persoonlijke aanmelding, of via het emailadres zoals op mijn website is vermeld, meld je je aan voor een behandeling of coaching sessie. Met deze aanmelding geef je aan dat je op de hoogte bent dat de heen- en de terugreis, en deelname aan een behandeling of coaching sessie helemaal voor je eigen risico is. Praktijk Lekker in je Vel is niet aansprakelijk.

4. Voor coaching en behandelingen gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak: Afzeggen tot 5 werkdagen voor de afspraak: geen kosten

Afzeggen tot 2 werkdagen voor de afspraak: 33% van de kosten van een coaching of behandeling Afzeggen binnen 2 werkdagen voor de afspraak: 100% van de kosten

5. Annuleren doe je per e-mail of als het kort dag is per e-mail en SMS

6. Bij overmacht gaan we samen kijken hoe we het oplossen, maar dit zijn de uitgangspunten van annuleren.

7. Gelieve per kas of per pin te betalen. Indien je per bankoverschrijving betaald, is de betalingstermijn 14 dagen met een boete bij overschrijding hiervan.

8. Ik hanteer een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik niks wat tijdens een behandeling, cursus of coaching sessie wordt gezegd aan anderen vertel, ook niet aan het bedrijf dat de coaching betaalt, behalve als jij daar toestemming voor geeft.

9. Als je onder behandeling bent (geweest) bij een arts of specialist vanwege een ernstige ziekte of een psychiatrische stoornis, dan dien je de behandelend arts of specialist en Praktijk Lekker in je Vel hiervan op de hoogte te brengen voor aanvang van een behandeling of coaching sessie. Aanmelding kan dan pas plaatvinden na overleg met de behandelend arts of specialist.

10. Door Praktijk Lekker in je Vel zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin worden voorgeschreven of toegepast.

11. Bij langdurige pijnklachten dien je zelf een arts in te schakelen.

 

Algemeen

1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Praktijk Lekker in je Vel opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Lekker in je Vel, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend coaching, behandeling of cursus.

3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.

4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Praktijk Lekker in je Vel voor het verlenen van diensten. 5. Behandelingen: Hieronder valt de Natuurgeneeskundige behandeling, Natuurgeneeskundig consult, Reiki behandeling, Reiki consult en massages. 6. Coaching: Hieronder valt coaching voor particulieren, kindercoaching, coaching voor bedrijfsleven, coaching in het Reiki 3B traject. 7. Cursus: de cursus betreffende Reiki 1, 2, 3A en 3B

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten waarbij Praktijk Lekker in je Vel diensten aanbiedt of levert vanaf 1 juni 2019.

2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Praktijk Lekker in je Vel derden inhuurt.

3. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Praktijk Lekker in je Vel overeen is gekomen.

4. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als Praktijk Lekker in je Vel hier uitdrukkelijk schriftelijk mee in heeft gestemd.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Praktijk Lekker in je Vel zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.

6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Praktijk Lekker in je Vel.

3. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van Praktijk Lekker in je Vel zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Praktijk Lekker in je Vel is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld

2. Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.

3. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail.

4. Er komt ook een overeenkomst tot stand als Praktijk Lekker in je Vel de afspraken met de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bevestigt en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen (of voor aanvang van de werkzaamheden) de juistheid van deze afspraken betwist. 5. De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever als overeenkomst. 6. Bij een cursus komt de Overeenkomst tot stand door het invullen van het aanmeldformulier (meestal, maar niet uitsluitend, via internet) of door een bevestigingsmail van mijn kant. Hierbij geldt de informatie op het inschrijfformulier óf de informatie in de bevestigingsmail als offerte. Er geldt een bedenktermijn van 7 dagen.

5. Aanmelden voor een behandeling of coaching sessie geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met de aanmelding verklaart Opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat deze op de hoogte is dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of coaching sessie geheel voor eigen risico is.

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Praktijk Lekker in je Vel tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

2. In alle gevallen waarin Praktijk Lekker in je Vel dit nodig acht, kan zij bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.

3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Praktijk Lekker in je Vel een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Praktijk Lekker in je Vel op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Praktijk Lekker in je Vel de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Praktijk Lekker in je Vel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

 

5. Annulering

1. Afzeggen van een behandeling en coaching kan kosteloos tot 5 werkdagen van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 2 werkdagen (per e-mail) van tevoren wordt 33% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 werkdagen (per e-mail en SMS), worden alle kosten van het coachingsgesprek of behandeling in rekening gebracht. 2. Afzeggen van een cursus en In-Company Training kan kosteloos tot 14 dagen van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 5 werkdagen van tevoren (per e-mail) wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 5 werkdagen (per e-mail en SMS) wordt 100% van de kosten van de training in rekening gebracht.

2. Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een coachgesprek, behandeling of cursus dan wordt dit gezien als annulering.

3. Het uitstellen van behandeling, coaching sessie of cursus, wordt gezien als annulering.

4. Praktijk Lekker in je Vel kan een behandeling, coaching sessie of cursus tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Praktijk Lekker in je Vel alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.

6. Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Praktijk Lekker in je Vel.

2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.

3. Praktijk Lekker in je Vel mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer /cliënt.

7. Tarieven en betaling

1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.

2. Deze tarieven zijn exclusief overheidsheffingen (zoals BTW), reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.

3. Praktijk Lekker in je Vel heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.

4. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

5. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.

6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.

7. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.

8. Indien Praktijk Lekker in je Vel invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

8. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Lekker in je Vel is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Praktijk Lekker in je Vel niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

2. Indien Praktijk Lekker in je Vel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Praktijk Lekker in je Vel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Praktijk Lekker in je Vel toegezonden.

3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Lekker in je Vel beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 1.000,--.

4. Praktijk Lekker in je Vel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5. Praktijk Lekker in je Vel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.

6. Als Praktijk Lekker in je Vel is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Praktijk Lekker in je Vel helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

7. Praktijk Lekker in je Vel zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Praktijk Lekker in je Vel is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.

8. Praktijk Lekker in je Vel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemers na een behandeling, coaching sessie of cursus met de opgedane kennis en ervaring doen.

9. De Opdrachtgever c.q. deelnemer vrijwaart Praktijk Lekker in je Vel tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever c.q. deelnemer en Praktijk Lekker in je Vel samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Praktijk Lekker in je Vel.

10. Praktijk Lekker in je Vel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een behandeling, coach gesprek of cursus.

11. Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer over Praktijk Lekker in je Vel wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.

 

9. Beëindiging overeenkomst

 

1. Indien de Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Praktijk Lekker in je Vel de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.

2. Praktijk Lekker in je Vel kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Praktijk Lekker in je Vel schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever c.q. deelnemer hieraan heeft herinnerd.

3. Zowel Opdrachtgever c.q. Deelnemer als Praktijk Lekker in je Vel kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

10. Geheimhouding

 

1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Praktijk Lekker in je Vel gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Praktijk Lekker in je Vel zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Praktijk Lekker in je Vel zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

 

11. Gezondheid

 

Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Praktijk Lekker in je Vel voor aanvang van deelname aan een behandeling of coaching sessie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van een behandeling of coaching sessie geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Praktijk Lekker in je Vel is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is.

2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Praktijk Lekker in je Vel een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.

3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Praktijk Lekker in je Vel gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Praktijk Lekker in je Vel

Varkensmarkt 9C in Raalte

KvK nummer: 70691053

Geldig vanaf 1 juni 2019